Μεσου Επιπεδου / Intermediate

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια ποτάμια δυσκολίας μέχρι III(-) WW.

Διάρκεια Σχολής

Οκτώ (8) ημέρες

  • 7 ημέρες εκπαίδευση
  • 1 ημέρα κατάβαση
Ηλικία

Δώδεκα (12) και άνω

Περιεχόμενα

  • Τεχνικές εισόδου & εξόδου σε eddy (αντίρευμα)
  • Τεχνική Eskimo Roll
  • Ασφάλεια και Διάσωση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αρχαρίων / Beginners
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση